علم روانشناسي مي گويد : | بلاگ

علم روانشناسي مي گويد :

تعرفه تبلیغات در سایت

علم روانشناسي مي گويد :وقتي يک نفر خيلي ميخندد حتي براي چيزهاي احمقانه


و پيش پا افتاده بدانيد او از درون عميقأ غمگين استاگر يک نفر خيلي مي خوابد بدانيد که تنهاستاگر يک نفر کم حرف مي زند سريع حرفش را مي گويد


ودوباره سکوت مي کند بدانيد رازي درسينه داردوقتي يک نفر نمي تواند گريه کند بدانيد ضعيف است


وقتي يک نفربا يک روال غيرعادي وحجم زياد غذا مي خورد


بدانيد که تحت تنش استوقتي يک نفر براي چيزهاي کوچک گريه مي کند


يعني رقيق القلب و معصوم استوقتي يک نفر سريع بخاطر چيزهاي کوچک عصباني مي شود


يعني درگير عشق است...

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 5 خرداد 1397 ساعت: 13:56